top of page
台灣國際文化創意博覽會 台灣館

展覽日期 : 2012.10.18 ~ 2012.10.21

展覽地點 : 南港展覽館

指導單位 : 文化部

執行單位 : 台灣創意設計中心

策展單位 : 胡氏藝術

總策展人 : 張光民、胡朝聖

協策展人 : 黃振銘、張人鳳、易瑋勝、王馘偉

視覺設計 : 李激娘、唐大為、黃新雅、鄭培哲

                澎淑真

燈光設計 : 何仲昌

展場建造 : 邱郁晨、佘明鴻、佘建勳、陳右昇

                王采元、謝安邦、Albert Lee

                王榮華、郭文山、盧天賜、李添火

                張清和、辜俊盛、梁家瑄、張琇瑩

空間攝影 : AdDa Zei

回上頁

bottom of page